14 juni 2022, Kralendijk – Projectdirecteur Marcelino (Chonky) de Lannoy vertrekt na de zomer bij beleidsdeelneming BBT. BBT werkt sinds haar oprichting in april 2021 aan een betrouwbare en veilige brandstofopslag op Bonaire en de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Afgelopen jaar werkte De Lannoy onder andere aan een plan voor een nieuwe brandstofterminal nabij het vliegveld van Bonaire. Hiervoor werd eerder deze week een samenwerkingsovereenkomst met Curoil getekend. De terminal moet uiterlijk in 2025 in gebruik worden genomen. Daarnaast spande De Lannoy zich in voor het verder verduurzamen van de energievoorziening. In de context van de historisch hoge energieprijzen, is dit een steeds urgentere opgave waar BBT samen met partners op Bonaire hard aan werkt. Vorig jaar maakte het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hier extra middelen voor vrij.

“Wij zijn Chonky zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden. Met zijn kennis, ervaring en netwerk op Bonaire heeft bij een waardevolle bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig maken van de energievoorziening op Bonaire”, aldus CEO Jan Willem van Hoogstraten. BBT verwacht op korte termijn een opvolger te kunnen benoemen voor De Lannoy, die per 1 september in dienst treedt bij de holding MetaCorp als nieuwe CEO.

Kralendijk, 13 juni 2022 – Bonaire Brandstof Terminals BV (BBT) en Curoil gaan samenwerken bij de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe brandstofterminal nabij Bonaire International Airport. Op 13 juni tekenden bestuurders van beide organisaties hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe terminal moet uiterlijk in 2025 in gebruik worden genomen.

BBT en Curoil slaan handen ineen

De nieuwe Airport Terminal moet zorgen voor een veilige aanlanding en opslag van brandstoffen voor Bonaire. Bovendien draagt de nieuwe terminal bij aan veiligstellen van een betrouwbare energievoorziening op Bonaire. Eerder waren er grote zorgen over de continuïteit van de energievoorziening, wat tot de oprichting van beleidsdeelneming BBT leidde. BBT is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en financiering van het project. De exploitatie en het onderhoud van de brandstofterminal komen in handen van Curoil, evenals de inkoop en distributie van de brandstoffen.

Verduurzaming Bonaire

Hoewel de verduurzaming van Bonaire de hoogste prioriteit heeft, blijven de komende jaren fossiele brandstoffen nodig voor de totale energievoorziening, onder andere voor het vliegverkeer en gedurende de windstille periodes in het najaar. Op dit moment is ook de elektriciteitsproductie ook nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Zo’n 30% van de elektriciteit op Bonaire wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. Naar verwachting zal dit aandeel echter snel stijgen. Een aantal partijen, waaronder BBT, werkt hier hard aan.

Kleine, veilige opslag

Gezien de ambitie om de energievoorziening op Bonaire in de nabije toekomst volledig te laten draaien op hernieuwbare bronnen en daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, zijn de plannen voor de Airport Terminal bescheiden. Zo moet de terminal van relatief klein formaat worden. In die zin is de nieuwe terminal niet te vergelijken met de BOPEC Terminal in het noorden van Bonaire. De Airport Terminal zal een voorraad benzine, diesel, kerosine en stookolie veiligstellen. Er wordt geen nieuwe pier gebouwd bij Airport, maar gebruik gemaakt van de bestaande pier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectdirecteur Marcelino De Lannoy via info@bbtbonaire.com.

BBT investeert komende jaren fors in duurzame energievoorziening Bonaire
Bouw nieuwe (haven)pieren is niet aan de orde

Het onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA heeft op 17 februari 2022 aandacht besteed aan de bescherming van kwetsbare koraalriffen op Bonaire. In de uitzending is ten onrechte de suggestie gewekt dat BBT van plan zou zijn (geweest) om nieuwe havenpieren in zee te bouwen voor de invoer van stookolie. Deze bouw, die schadelijk is voor het koraal, zou nodig zijn om de energievoorziening op het eiland op peil te houden. BBT neemt met kracht afstand van de uitzending, waarin ook werd gesteld dat BBT geen duurzaamheidsopdracht heeft. Deze opdracht staat expliciet in de oprichtingsakte van BBT op initiatief van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van D66. Ruim voor de uitzending is de redactie van Zembla zowel schriftelijk als telefonisch hierover geïnformeerd, alsook over het feit dat er géén pier zal worden gebouwd in of nabij het Willem Alexander natuurreservaat. Datzelfde geldt voor het bouwen van een nieuwe pier in het noorden van Bonaire, mede gelet op de verduurzamingsplannen van BBT. Bovendien wil BBT onder geen beding schade aan mens, milieu en natuur aanrichten. 

Een belangrijke reden dat er geen nieuwe pieren nodig zijn, is dat BBT de komende jaren flink gaat investeren in wind- en zonne-energie op Bonaire in combinatie met energieopslag. Hierdoor zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. Er ligt een concreet plan voor de verduurzaming van de energievoorziening klaar, waar samen met partners Contour Global (elektriciteitsproducent) en WEB (Water en -Energiebedrijf Bonaire) uitvoering aan wordt gegeven. BBT heeft hiervoor een startkapitaal van € 10 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken (EZK). Op de kapitaalmarkten wordt extra geld aangetrokken voor realisatie van het plan, waardoor het aandeel duurzame energievoorziening zal stijgen van ongeveer 25% nu naar 75% over een paar jaar. Daarmee daalt niet alleen het aandeel fossiele brandstof, maar wordt energie ook goedkoper voor de Bonairianen. 

Snelle transitie naar duurzaam
BBT is in april 2021 opgericht door het ministerie van EZK. Als staatsdeelneming heeft BBT de opdracht om een veilige brandstofopslag op Bonaire te organiseren en de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen te garanderen. Daarnaast gaat BBT bijdragen aan een snelle transitie naar een duurzame energievoorziening op Bonaire. Daarvoor moet veel gebeuren, want de vraag naar elektriciteit blijft de komende jaren sterk groeien. Dit maakt een betrouwbare en ook betaalbare energievoorziening op Bonaire extra urgent. 

Geen nieuwe pieren
Onder andere voor vlieg- en (vracht-)verkeer zal fossiele brandstof nodig blijven op Bonaire. Trans-Atlantische vluchten kunnen voorlopig nog niet met elektrische vliegtuigen worden uitgevoerd. Ook als back-up voor de duurzame energieproductie bijvoorbeeld tijdens de ‘windstille’ periode in september, oktober en november. Er is daarom een veilige opslagvoorziening voor fossiele brandstof nodig op het eiland. De huidige voorzieningen zijn of gesloten of voldoen niet aan moderne veiligheidsnormen. BBT wil deze veilige brandstofopslag bouwen nabij het vliegveld. Omdat door investeringen in duurzame energie de vraag naar fossiele brandstof zal afnemen, is het alleen zinvol om te investeren in een brandstofopslag voor genoemde doeleinden en zal verder zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. Dat betekent dus dat de bouw van nieuwe (haven)pieren niet aan de orde is. 

14 februari 2022, Kralendijk/Den Haag – Dankzij een investering van 10 miljoen euro door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan BBT de komende jaren een flinke slag slaan in het verduurzamen van de energievoorziening op Bonaire. Hierdoor zal de vraag naar fossiele brandstoffen op Bonaire afnemen. Er ligt een concreet plan voor de verduurzaming van de energievoorziening klaar, waar samen met partners Contour Global (elektriciteitsproducent) en WEB (Water en -Energiebedrijf Bonaire) invulling aan wordt gegeven. BBT gaat dit plan mede financieren en hier op de kapitaalmarkten extra geld voor aantrekken. Met uitvoering van het plan kan het aandeel duurzame energievoorziening flink stijgen van circa 25% nu naar 75% over een paar jaar. Daarmee daalt niet alleen het aandeel fossiele brandstof, maar wordt energie bovendien goedkoper voor de Bonairianen.

De komende jaren gaan de partners investeren in wind- en zonne-energie in combinatie met energieopslag om te komen tot een klimaatneutrale energievoorziening op Bonaire. Daarvoor moet veel gebeuren, want de vraag naar elektriciteit blijft de komende jaren sterk groeien. Dit maakt een betrouwbare en ook betaalbare energievoorziening op Bonaire extra urgent. Zeker nu de stijgende energieprijzen steeds meer mensen op Bonaire hard in hun portemonnee treft. In 2021 richtte het ministerie van EZK daarom al staatsdeelneming BBT op om een veilige brandstofopslag op Bonaire te organiseren en de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen te garanderen. Daarnaast is een belangrijke opdracht om de energievoorziening op Bonaire te verduurzamen. Met haar investeringen wil BBT bijdragen aan betrouwbare, duurzame en goedkopere energievoorziening.
“Duurzame oplossingen hebben daarbij topprioriteit”, stelt Marcelino (Chonky) de Lannoy, projectdirecteur van BBT op Bonaire. “Dat BBT als staatsdeelneming nu kan investeren is in meerdere opzichten goed nieuws. Een duurzamer Bonaire is daarmee een flinke stap dichterbij en er is minder fossiele brandstof nodig. Brandstof die allemaal via zee moet worden aangevoerd. Bovendien zullen de energiekosten voor de consument dalen, omdat voor duurzaam opgewekte energie geen fossiele brandstof nodig is en bovendien de technieken tegenwoordig een stuk goedkoper zijn.”

Geen nieuwe pieren
Voor met name vlieg- en (vracht-)verkeer zal fossiele brandstof nodig blijven op Bonaire. Trans-Atlantische vluchten kunnen voorlopig nog niet met elektrische vliegtuigen worden uitgevoerd. Er is daarom een veilige opslagvoorziening nodig op het eiland. De huidige voorzieningen zijn of gesloten of voldoen niet aan moderne veiligheidsnormen. BBT wil een moderne brandstofopslag bouwen nabij het vliegveld. Hiervoor zal geen nieuwe pier worden gebouwd.
BBT sluit ook de bouw van een nieuwe pier in het noorden van het eiland uit, een suggestie die de afgelopen weken door verschillende partijen werd gewekt. De Lannoy: “Omdat door investeringen in duurzame energie de vraag naar fossiele brandstof juist afneemt, is het alleen zinvol om te investeren in een brandstofopslag voor (vlieg)transport. Daarom doen we dit op Bonaire nabij het vliegveld volgens de modernste veiligheidseisen. Dat betekent bovendien dat het bouwen van een nieuwe pier bij Karpata (in het Noorden) niet aan de orde is, laat staan in of nabij het Alexander Natuurreservaat. Los van het feit dat dit economisch gezien geen logische investering is, wil BBT onder geen beding schade aan mens, milieu en natuur aanrichten.”

Persbericht BBT Bonaire , 7 december 2021

Kralendijk, 7 december 2021 – Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt 10 miljoen euro vrij om de verduurzaming van de energievoorziening op Bonaire te versnellen. De Tweede Kamer stemde vorige week in met dit voorstel van staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). Op dit moment wordt ongeveer 25% van de energie op Bonaire opgewekt uit duurzame bronnen. Het eiland is grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen, terwijl een veilige en betrouwbare brandstofvoorziening de afgelopen jaren onder druk is komen te staan.

Het geld wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van BBT dat eigendom is van de Nederlandse staat en in april van dit jaar is opgericht. Hiermee kan de beleidsdeelneming aanvullend kapitaal aantrekken voor investeringen in zon- en windenergie. BBT heeft als doel om veilige, betrouwbare brandstofopslag op het eiland te organiseren en de productie van duurzame energie te stimuleren. In het najaar zette BBT de eerste stappen door plannen voor de bouw van een nieuwe brandstofterminal nabij de luchthaven in te dienen.

Volgens Marcelino De Lannoy, die per 1 september begon als projectdirecteur van BBT op het eiland en al jarenlang werkt aan de energievoorziening op Curaçao en Bonaire, is het geld hard nodig: “Er liggen op Bonaire grote kansen voor duurzame energie. Met deze financiële middelen, kunnen we een serieuze stap zetten en duurzame energie voor veel meer mensen op Bonaire beschikbaar maken. Het is onze ambitie dat op termijn 70 tot 80% van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Tegelijkertijd zullen fossiele brandstoffen nog lange periode nodig blijven, bijvoorbeeld voor ons vliegverkeer en vervoer op het eiland.”

Momenteel voert BBT gesprekken met partners op het eiland, waaronder het Water- en Energiebedrijf WEB en Contour Global. “We onderzoeken samen wat er kan, wat er nodig is en waar we kunnen ondersteunen. We werken hard aan concrete plannen, en hopen deze zo snel mogelijk te delen met Bonaire.” Tegelijkertijd werkt onderzoeksorganisatie TNO in opdracht van EZK aan een routekaart naar een 100 procent duurzame energievoorziening in Caraïbisch Nederland. Naar verwachting wordt de routekaart begin volgend jaar aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectdirecteur Marcelino De Lannoy via info@bbtbonaire.com.

BBT (Bonaire Brandstof Terminals) is opgericht in april 2021 en volledig eigendom van de Nederlandse staat. BBT heeft als opdracht om Bonaire te voorzien van voldoende energie om te wonen, werken, leven én genieten. Door de brandstofvoorziening te organiseren en de verduurzaming van de energieproductie te stimuleren, voorziet BBT in bon energia voor Bonaire.

26 april 2021 is Bonaire Brandstof Terminals opgericht. De staatsdeelneming, waar EZK 100% aandeelhouders van is, zal de zorgelijke situatie waarin de brandstofvoorziening op Bonaire verkeerde voor de lange termijn gaan verhelpen.

Bekijk het bericht op rijksoverheid.nl

Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Lange Voorhout 29
2514 EB Den Haag
Nederland

BTW nummer: NL862546989B01   
KvK nummer:  82637490

Je kunt contact opnemen met BBT via info@bbtbonaire.com